Kadir Gecesi Münacaatı


Share

Euzübillahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin vessalatu vesesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain…….

Estağfurullah. Estağfurullah, Sümme Estağfurullah.

Ya Rabbel Alemin.

Ramazanı Şerifin, Leyle-i Kadrin, Kur’an-ı Hakimin, İsmi Azamın, Habibi Ekremin, Al ve Eshab ve Ümmehatı Müminin olan Ezvacı Tahiratın (Radiyallahu Aleyhim ve Aleyhinne Ecmain)

Ve diğer büyük Ρeygamberler (aleyhimüsselam.), Melaike-i Mukarrabinin, Sıddikler, Şehidler, Salihler, Geçmiş Büyük Müctehidler, Arif veliler, kamil meşayihler, Şükreden şakir zenginler ve Sabreden sabırlı fakirler hürmetine;

Âcizane kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları ve sair ibadetlerimizi lütfünle, kereminle ve fazlınla kabule karin eyle. amin

Mübarek ay(lar)da kalplerimizde uyandırdığın ibadet ve taat iştiyakını Ramazan aylarında arttır, ramazan ayından sonra da eksiltmeden devam ettir.

Ya İlahel Alemin. Ergenlik çağımızdan bu ana kadar büyük, küçük, şahsi ve ictimai bütün günahlarımızdan ciddi pişmanlık duyarak ve bir daha işlememeye tevfik ve medeti senden dileyerek huzuru izzetine geldik. El açtık, yalvarıyoruz. Bizleri, bütün akraba-i taallukat ve bütün müminleri mağfiretine mazhar eyle. Tevbelerimizde sabit, sabırlı ve sebatkar eyle. Nefsimizin kötü isteklerine ve şeytana uymaktan muhafaza eyle. Hallerimizi hayır ile ıslah ve işlerimizi razı olacağın şekilde güzel ve sünnet-i Nebeviye’ye uygun eyle.Amin

Ya Ekremel Ekremin veya Erhamerrahimin.

Allahümme inneke afüvvün Kerimun tuhibbu’l-afve fa’fu anna (Allah’im sen çok affedicisin, affı seversin, bizi affet)” Merhamet edicisin, Af edicisin, affı seversin. Hepimizin, geçmiş -büyük ve küçük- bütün günahlarımızı mağfiret eyle.

Günahlarımızı/Kötülüklerimizi (Yubeddilullahi seyyiatihim hasenetin ) sırrına mazhar eyle. Harici ve dahili din hasımlarının İslama, müslüman memleketlere ve bu vatanımıza yönelik kötü ve mütecaviz niyetlerini kendi aleyhlerine tahvil eyle. Dünyayı saran dinsizlik ve dünyevileşme afetinden İslam alemini ve yurdumuzu halas eyle. Bu afeti; memleketimizde, içimizde, bilhassa gençlerimizde yaymaya çalışanları, şeytandan ders alarak ehli imana saldıran zalimleri (Hasbunallahi veni’me’lvekil) diyerek izzet ve azametine havale edip, senin kudretin her şeye yettiğine ve yeteceğine kati surette inandığımız halde diyoruz ki;

Ya Rabbena, Ya İlahena, Ya Nasirena zalimlerin şerlerini ve zulümlerini izzet-i azametine layık bir surette def-i ref eyle…amin

Ya Erhamerrahimin. Bizleri, izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi, ziyaretçilerimizi ve bütün ehli imanı; fakirlik, hakirlik ve borçluluk eleminden kurtar. Ayrıca diğer güç yetmez, tahammül olunmaz, görünür-görünmez her türlü bela ve musibetlerden, nefis, cin, ins ile cinni ve insi şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. amin

Hastalarımıza ve bütün mü’minlerin hastalarına acil şifalar, borçlularına kolaylıkla borçlarından kurtulmalar nasip eyle. Amin

Bizlere, mü’min (anne-babamıza, dede ve ninelerimize, çocuklarımız ile torunlarımıza ve bütün akrabalarımıza ve sevdiklerimize) ta kıyamet saatine kadar Kur‘anın sönmeyen Nuru altında dosdoğru yolda hidayeti tevfik eyle, azıp sapanlardan eyleme. Amin

Yolcularımıza emniyetli selametler, özellikle Hacc farzını ifaya niyet eyleyen müminlere kolaylıklar halk eyle…Umreye giden kardeşlerimizi de visal nimetiyle nimetlendir. amin

Mukaddes İslam yurduna yerleştirilen ve Mescid_i Aksa gibi Müslümanların mukaddes yerini işgal eden; Ben-i İsrail’in Mü’minlerini de katleden, Ben-i İsrail münkirlerini (Kavm-i Yahudu) ve hamilerini tarumar eyle. Ve bu zelil kavme mukavemet edemeyecek derecede Kur ‘an ahkâmına yabancı kalıp dinsizlik rejiminin merhametine sığınacak derekeye düşen Müslüman devlet ve milletlerinin kalplerini iman ve Kur ‘an nuru ile tahkim ve düştükleri bugünkü halden tahlis eyle. Alemi İslam’daki ve diğer ülkelerdeki din kardeşlerimize feci ve şeni tecavüzlerde bulunan ehli küfrü müşevvikleriyle beraber kahreyle. Ve oralardaki din kardeşlerimizin ve cümlemizin kalplerini Muhabbetullah, Muhabbet-i Resulullah ve Muhabbet-i Kelamullah ile takviye ve teshir eyle. Şu meclisimizden ve toplanmamızdan Ruh-u Seyyid-il Mürselini haberdar eyle. amin

Bu dünya gözüyle bu hayatta ziyaretle ve Sünnet-i Seniyesine uygun hareket etmeyi ve Ol Kelime-i Mübarekeyi Münciye-i tayyibe olan (Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden abdullahi ve resuluhu) diyerek (La havfun aleyhim vela hum yahzenun) müjdesine layık gördüklerin zümresine ve haşir meydanında Liva-yı Muhammedi (asm) altında toplayarak Şefaat-i aliyelerine mazhar buyuracağın kullarına Ya İlahena bizleri de dâhil eyle.

Ya İlahe’l Âlemin veya Hayrennasirin. Bizleri, analarımızı, babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi, Meşayih ve Üstadlarımızı, akraba ve taallukatlarımızı, komşularımızı, bizlere iyilik edenleri, hayır duada bulunanları, bizden dua isteyenleri ve haksız yere hürriyetlerini kaybeden din kardeşlerimizi ve diğer musibete düşmüşleri; nihayetsiz lütfünle, Rahmet ve inayetine mazhar eyle.

Memleketimizi ve diğer Müslüman memleketlerini her türlü arzi ve semavi afetlerden, bulaşıcı hastalıklardan ve düşmanlarımızı sevindirecek kötü hallerden muhafaza eyle. amin

Medyada sataşan bir dil ile ehli imanı üzmekten hoşlanan şerirlerden ve her türlü şerlilerin şerrinden aziz vatanımızı ve aziz milletimizi muhafaza eyle. Âlimlerimizi ve emirlerimizi hak dine, imana ve Kur ‘ana hadim eyle ve hayırlı işlerde muvaffak eyle. Bu duamıza amin diyerek katılan kimseleri ve bütün geçmişlerini; dünyada emniyet ve selamet, kabirde istirahat, haşirde şefaat, Cennet-ül Firdevs’te ebedi ikamet ve Cemal-i ba kemal-i İlahiyi müşahedeye nailiyetle hakiki ve ebedi mesud edeceklerin arasına nihayetsiz Rahmetinle idhal edip nimetini tamam eyle .

Cümlemizden razı olsun ol Muin. Rahmetullahi aleyna ve aleyhim ecmain.

Amin… Amin… Amin…

Kaynak: (Kur’an-ı Kerim, Hadis-i şerif, Risalelerden ve Risale-i Nurun Birinci Talebesi Hulusi Bey’in (rh) sohbetlerinden faydalanılmıştır)

Kadir Gecesini merak edenler, bu yazıyı okuyun!

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.