Bela ve Musibetlere Karşı Dua ve Niyazlar


Share

Kufe ve Basra’da büyük bir taun hastalığı zuhur etti. Kufe şehrinin ileri gelenlerinden Abdullah bin Hasan ve Ebul-Münzir, Hz. Ali (r.a.)nin yanına geldiler.

*** Musallat olan hastalık yüzünden insanlar kırılıp geçiyor, cenazeleri defnetmekle meşgul olanlar kafi gelmiyor… Hatta vahşi hayvanlara yem olanlar var! Bize bir çare göster, himmet elini uzat, dediler.

Hazret-i Ali (kerramellahu vechehu):

*** Böyle afet ve felaketlerde Resulullah (s.a.v.)tan rivayet edilen dualar var. Onları okumuyor musunuz? diye sordu.

*** Tazzarru ve niyaz halinde onları okuyoruz. Ama netice yok, dediler. O(ra),

*** Acaba ihlassız mı okuyorsunuz, yoksa başka bir kusurunuz mu var? dedi.

*** Belki halis niyetle okumuyoruz, dediler. Sonra da, “Ya Emirel-Müminin, şu sıkıntılı halimizde bize bir rehberlik yap da, İsm-i Azamı talim buyur” diye yalvardılar.

Hz. Ali (r.a.) de onlara, Cünnetül-Esma ile birlikte bazı ayetleri yazıp verdi. (Mecmuatül-Ahzab, Şazeli cildi, Cünnetül-Esma kısmından hulasaten)

**********************
*Cünnetül-Esma, Esma-i Hüsnadan altısının bir arada okunmasıdır. Bunlar, (Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun) isimleridir.

Besmele 19 harf olduğu gibi, Cunnetül-Esmanın da harfleri 19’dur. Bunun okuma usulü, her birerinin başında Besmele çekmek suretiyle –ihtiyaca göre sonuna ilave edilen ve yine harflerinin adedi 19 olan bir ayetle birlikte– 19 kere sabah-akşam okumaktır.

*Mesela, veba ve taun gibi hastalıklardan emniyette olmak isteyenler, Cünnetül-Esmayı şöyle okurlar: (Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun “evemen kane meyten fe ahyeynahu”)

*********************************
*Bir şiddet ve sıkıntıya maruz kalan ve zor işlerin kolaylaşmasını isteyenler, gene aynı usulle, (Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun “Seyec’alullahu ba’de  ‘usrin yusran”  şeklinde okurlar.
*******************************
*Allahın nimetlerine tam manasıyla şükretmek isteyenler ise, Cünnetül-Esmayı şöyle okumaya devam ederler: (Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun       Wel-Hamdü lillahi Rabbil-alemin.
******************************
*Evliyaullahın yani Allah dostlarının mazhar oldukları tecelliyat, nail oldukları varidat başka başka isimlerden olabilir. Herkes için aynı olmaz. Nitekim evliyaullahtan birisine, Bize İsm-i Azamı öğretseniz? denildiğinde, o, Siz bana ism-i asğar gösterebilir misiniz ki? diye cevap vermiştir.

*Ömrümüzde ecel, cuma gününde mübarek saat, ramazan ayında kadir gecesi gibi, İsm-i Azam da Esma-i Hüsna içinde gizlidir. Cenab-ı Hakk kullarından dilediğine bildirir.

*Mevzuumuzu hulasa edecek olursak, bizim öncelikle yapmamız gereken şey; bilhassa son senelerde maruz kaldığımız felaketlere karşı, almamız icap eden tedbirleri, hiç vakit kaybetmeden hem de eksiksiz olarak yerine getirmektir. Yani, esbaba tevessül etmektir ki, bu, kul olarak üzerimize düşen vazifedir.

*Ancak, yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi, iş bununla bitmiyor; zira bütün bunların ötesinde, Rabbimize karşı da vazifelerimiz var. Nasıl ki güneşin batması, akşam namazının kılınma vaktini gösterir; ayın tutulma anı husuf namazının vaktidir; bela ve musibetlerin indiği zamanlar da, havf namazı gibi bazı ibadet ve duaların vakitleridir. Onun için böyle zamanlarda da, yapılması gereken manevi vazifeleri ifa ve edadan geri kalmamalı; Cenab-ı Hakka tazarru ve niyaz ile iltica etmelidir. Bu, bizim Halikımıza karşı kulluğumuzun bir icabıdır.

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ayn-il inayeti we
kenzi-l hidayeti, imami-l hadreti, emini-l memleketi, Tirazi-l huleli, nasiri-l mileli,  Taci-ş şeriati, sultani-t tarikati, burhani-l hakikati, zeyni-l Kıyameti,  Şemsi-ş şeriati, Şefi-il ummeti, ali-l himmeti, Kaşifi-l ğummeti, Yevmel kiyameti, Sirace-l alemin…
Allahu  ‘asimuhu ve cibrilu aleyhisselamu hadimuhu, ve-l buraqu merkebuhu, ve qabe kavseyni makamuhu, ve-l ma’budu maksuduhu, Şemsi-d duha, Bedri-d duca, Nuri-l huda, Hayri-l wera,
İmami-l mutteqine asfél asfiya-i Muhammedin-il Mustafa (sav)
Kıbleti-l arifine ve Ka’beti-t taifine ve Habib-i Rabbi-l alemin…
Ve ala alihi ve ashabihi ve  ’itratihit—tayyibinettahirine ve sellim teslimen kesiran ya Rabbel alemin. Amin…

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.